પોરબંદર

પોરબંદર જિલ્લામાં બિયારણ, રાસાયણિક ખાતર અને જંતુનાશક દવાની ખરીદી કરતી વખતે ખેડુતોને કેટલીક બાબતોની ખાસ કાળજી રાખવી જરૂરી છે. જેમાં જંતુનાશક દવા, બિયારણ તથા રાસાયણિક ખાતરની ખરીદી હંમેશા તેના અધિકૃત લાયસન્સ/પરવાનો ધરાવતી સહકારી મંડળીઓ અથવા તો પ્રતિષ્ઠિત વિક્રેતાઓ પાસેથી જ ખરીદી કરવાનો આગ્રહ રાખવો. પોરબંદર જિલ્લામાં ખાતરના અધિકૃત વિક્રેતા ૬૪ છે, જ્યારે બિયારણ અને જંતુનાશક દવાના અધિકૃત વિક્રેતા ૨૭૫ જેટલા છે. તેમ નાયબ ખેતી નિયામક ગોહીલે જણાવ્યુ હતું.
રાસાયણિક ખાતરની થેલી, જંતુનાશક દવાની બોટલ/ટીન તથા બિયારણની થેલી સીલબંધ છે કે કેમ ? તેની ખાતરી કરવી તથા કોઇ પણ સંજોગોમાં મુદ્ત પુરી થયેલ જંતુનાશક દવા અથવા તો બિયારણની ખરીદી કરવી નહી. ત્રણેય ઇનપુટ્સના વેપારી પાસેથી તેના લાયસન્સ નંબર અને પુરેપુરા નામ, સરનામા તથા તેની સહીવાળા બીલમાં ઉત્પાદકનું નામ/લોટ/બેચ નંબર તથા જંતુનાશક દવા અને બિયારણના કિસ્સામાં તેની ઉત્પાદન અને મુદત પુરી થયા તારીખ વગેરે તમામ વિગતો દર્શાવતું પાકું બીલ મેળવી લેવું અને બીલમાં દર્શાવેલ વિગતોની ખરાઇ થેલી/ટીન/લેબલ સાથે અવશ્ય કરી લેવી.
ઉપરાંત ખાતરની થેલી,બારદાન ઉપર યથાપ્રસંગ ફર્ટીલાઇઝર, બાયોફર્ટીલાઇઝર, ઓર્ગેનીક ફર્ટીલાઇઝર અથવા તો નોન-એડીબલ ડી-ઓઇલ્સ કેક ફર્ટીલાઇઝર એવો શબ્દ લખેલ ન હોય તો તેવી થેલીમાં ભરેલ પદાર્થ ખરેખર ખાતરને બદલે કોઇ ભળતો પદાર્થ હોઇ શકે અને આવા પદાર્થોની ખાતર તરીકે ખરીદી ન કરવી.
વૃધ્ધિ કારકો(ગ્રોથ હોરમોન) સહિત જંતુનાશક દવાના લેબલ ઉપર સેન્ટ્રલ ઇન્સેકટીસાઇડ બોર્ડ દ્રારા આપવામાં આવેલ તેનો સી.આઇ.બી રજીસ્ટ્રેશન નંબર તથા ઉત્પાદન લાયસન્સ નંબર લખેલ ન હોય તેમજ તેના લેબલ ઉપર ૪૫° ના ખુણે હીરાના આકારમાં મુકેલ ચોરસમાં બે ત્રિકોણ પૈકી નીચેના ત્રિકોણમાં ચળકતો લાલ, પીળો, વાદળી કે લીલો રંગ જ્યારે ઉપરના ત્રિકોણમાં તેના ઝેરીપણા અંગેની નિશાની,ચેતવણી લખેલ ન હોય તે વૃધ્ધિકારકો, જંતુનાશક દવાની બોટલ/ પાઉચ/પેકેટ/થેલી માં રહેલ વૃધ્ધિકારકો જંતુનાશક દવાની ગુણવતાની કોઇ ખાતરી ન હોવાથી આવા વૃધ્ધિકારકો/જંતુનાશકોની ખરીદી કોઇ પણ સંજોગોમા ન કરવી. આ ઉપરાંત ખાતર, બિયારણ અને જંતુનાશક દવાની ગુણવતા અંગે કોઇ શંકા કે સંશય હોય તો આપના જિલ્લાના નાયબ ખેતી નિયમાક(વિસ્તરણ), મદદનીશ ખેતી નિયામક (ગુ,નિ.), ખેતીવાડી અધિકારી/વિસ્તરણ અધિકારી/ગ્રામ સેવકનો સંપર્ક કરવા પણ જણાવ્યું છે

પોરબંદર જીલ્લા ના દરેક ખેડૂત ને ઉપયોગી એવી આ માહિતી તમામ ખેડૂતો સુધી પહોંચાડો